Prisijungti!

Veikla

Vaikai skaito

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GENYS“ DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS MĖNESIUI

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokestis 2016 m.
1. Direktorius 1100
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 745
3. Auklėtojas metodininkas 698
4. Auklėtojas 639
5. Auklėtojas 577
6. Auklėtojas 556
7. Meninio ugdymo pedagogas 616
8. Logopedas 513
9. Ūkvedys 380
10. Dietistas 285
11. Auklėtojo padėjėjas 380
12. Valytojas 380
13. Kiemsargis 380
14. Virėjas 380
15. Sandėlininkas 380
16. Pagalbinis darbininkas 380
17. Elektrotechnikas 95
18. Sekretorius 380
19. Vyriausias buhalteris 639